OUR SERVICE

 • งานบริการตรวจสอบ
  • บริการตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump auditor )
  • บริการตรวจสอบและรับรอง ลิฟต์, รอกไฟฟ้า และปั้นจั่น ปจ.๑ (Lift and Crane auditor)
  • บริการตรวจสอบและรับรอง หม้อน้ำหรือหม้อต้ม (Boiler auditor)
  • บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Energy Auditor)
 • งานโครงการและบำรุงรักษา
  • บริการบำรุงรักษา  ลิฟต์, รอกไฟฟ้า และปั้นจั่น
  • บริการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
  • โครงการปรับปรุงลดพลังงาน หม้อน้ำหรือหม้อต้ม เตาเผา โบเวอร์ เครื่องอัดอากาศ  เครื่องทำน้ำเย็น หอน้ำหล่อเย็นหรือหอผึ่งน้ำ  และมอเตอร์
 • งานอบรม
  • หลักสูตรการบำรุงรักษาและการใช้งานปั้มน้ำดับเพลิง
  • หลักสูตรการบำรุงรักษาและการใช้งานรอกไฟฟ้าและปั้นจั่น
  • การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
  • การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและการเผาไหม้