PROJECT/PM

  • งานโครงการและบำรุงรักษา
    • บริการบำรุงรักษา  ลิฟต์, รอกไฟฟ้า และปั้นจั่น
    • บริการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
    • โครงการปรับปรุงลดพลังงาน หม้อน้ำหรือหม้อต้ม เตาเผา โบเวอร์ เครื่องอัดอากาศ  เครื่องทำน้ำเย็น หอน้ำหล่อเย็นหรือหอผึ่งน้ำ  และมอเตอร์